การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล 

 เผยเเพร่: 2018-09-13  |  อ่าน: 2,636 ครั้ง


การจดแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม 

       ตามที่กรมประมงได้ออกประกาศตามมาตรา 78 (1) แห่งประราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 77 ต้องแจ้งการประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจะดำเนินการปล่อยกุ้งทะเลลงเลี้ยง นั้น

       นครปฐมเป็นจังหวัดที่มีการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลชนิดกุ้งขาวแวนนาไม กระจายอยู่ในอำเภอต่างๆ ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัด และคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดนครปฐม ได้ออกประกาศตามมาตรา 77 กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม พ.ศ.2562 ลงวันที่ 13 ส.ค.62 ให้เขตพื้นที่ทั้งจังหวัดนครปฐม เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จากกรอบกฏหมายที่กำหนด ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ชนิดกุ้งขาวแวนนาไม ที่มีการประกอบกิจการในพื้นที่ ไม่ว่าจะมีที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จังหวัดต้องดำเนินการจดแจ้งให้แล้วเสร็จก่อนประกอบกิจการ

      ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอจดแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล โดยยื่นแบบ จสค.1 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ได้ ณ สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม หรือประสานประมงอำเภอในพื้นที่เพื่อขอยื่นเอกสารแบบจดแจ้ง จสค.1 เมื่อหน่วยงานได้รับเอกสารคำขอจดแจ้ง และตรวจสอบหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด สำนักงานจะออกหนังสือรับรองการแจ้งประอบกิจการฯ ให้ต่อไป

     ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่จดแจ้งเรียบร้อย ต้องการดำเนินการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลให้เป็นไปตามข้อกำหนดให้ผู้ประกอบการกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลวึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมภายในเขตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ตามมาตรฐาน 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ต้องปฏิบัติ ตามมาตรา 78  สำหรับมาตรา 78 (4) ห้ามใช้และเคมีภัณฑ์ต้องห้ามที่กำหนด มาตรา 78 (5) ต้องจัดการน้ำทิ้งหรือของเสียให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 28 ก.ย.48 และแก้ไขเพิ่มเติม และมาตรา 78 (6) ต้องดำเนินการป้องกันน้ำจากการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลมิให้รั่วไหลออกสู่ภายนอกสถานประกอบการ

ผู้ประกอบการสามารถติดต่อขอแบบจดแจ้ง จสค. ได้ ณ สำนักงานประมงจังหวัด หรือสำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ หรือ Download