ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม

ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม 

 เผยเเพร่: 2018-09-26  |  อ่าน: 922 ครั้ง


           ประวัติสำนักงาน

            สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ.2508 ปัจจุบันที่ทำการตั้งอยู่ในศูนย์ราชการ ชั้น1 ถ.บางเตย –ดอนยายหอม ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม มีอำนาจหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ และประเมินเทคโนโลยีทาง    การประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพ การประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัดแล้วกำกับให้ธุรกิจและอาชีพการประมงดังกล่าวเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบข้อตกลงมาตรฐานที่กำหนด ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงและการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการทำประมงและ   กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดทำแผนพัฒนาด้านการประมงฐานข้อมูล ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานของจังหวัดให้คำปรึกษาแนะนำและบริการรวมทั้งสนับสนุน ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินงานเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม แบ่งส่วนงานบริการ เป็นฝ่ายตามโครงสร้างงานมีหน้าที่รับผิดชอบตามกรอบงานที่ได้รับมอบหมาย สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ.2508 ปัจจุบันที่ทำการตั้งอยู่ในศูนย์ราชการ ชั้น1 ถ.บางเตย –ดอนยายหอม ต.ถนนขาด อ.เมือง จ.นครปฐม มีอำนาจหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ และประเมินเทคโนโลยีทางการประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพ การประมงที่เหมาะสมในเขตจังหวัดแล้วกำกับให้ธุรกิจและอาชีพการประมงดังกล่าวเป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบข้อตกลงมาตรฐานที่กำหนด ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุม กำกับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงและการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการทำประมงและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดทำแผนพัฒนาด้านการประมงฐานข้อมูล ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานของจังหวัดให้คำปรึกษาแนะนำและบริการรวมทั้งสนับสนุน ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินงานเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมายสำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม แบ่งส่วนงานบริการ เป็นฝ่ายตามโครงสร้างงานมีหน้าที่รับผิดชอบตามกรอบงานที่ได้รับมอบหมาย

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

               มีหน้าที่รับผิดชอบ จัดทำแผนงาน/งาน/โครงการด้านการประมงและโครงการพิเศษต่างๆ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบุคคล งานติดตามผลงานและงานธุรการทั่วไปรวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลกิจกรรมของกรมประมงและจังหวัด

กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพประมง

                  มีหน้าที่ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทด สอบและประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงในจังหวัด เพื่อใช้กำหนดรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้ผู้ประกอบการด้านการประมง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต แข่งขันวิเคราะห์แนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในด้านการ เพาะเลี้ยง การประมง อุตสาหกรรม การแปรรูปและการผลิตสินค้าสัตว์น้ำ ดำเนินการควบคุมคุณภาพผลผลิตสัตว์น้ำรวมทั้งปัจจัยการผลิตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลทางวิชาการประมงและให้บริการวิชาการ กำกับ ดูแลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรและผู้ประกอบการในจังหวัดให้ได้ผลผลิตตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครอง และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและจัดททะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองตลอดจน ดำเนินการงาน /โครงการอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

กลุ่มบริหารจัดการด้านประมง

                  มีหน้าที่รับผิดชอบกำกับ ดูแลด้านการทำประมงของผู้ประกอบอาชีพประมงชาวประมงและผู้จับสัตว์น้ำในจังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาและแนะนำ และสนับสนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินการ เกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ สำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านการประมง การตลาดและการแปรรูป จัดทำฐานข้อมูลด้านการทำประมงตลอดจนดำเนินการงาน/โครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ – ดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมกำกับดูแลด้านการเพาะเลี้ยงและการทำประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการทำประมง และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนพัฒนด้านการประมง ฐานข้อมูลประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานของจังหวัด- ให้คำปรึกษา แนะนำและสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดำเนินงานเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ – ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย