หน่วยงานส่วนกลาง

หน่วยงานส่วนกลาง 

 เผยเเพร่: 2018-08-27  |  อ่าน: 888 ครั้ง


  หน่วยงานส่วนกลาง

1. ราชการบริหารส่วนกลาง  (รบก.)
- กองตรวจราชการ (กตร.)

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.) (เว็บไซต์เก่า)

2. สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)
   - ห้องสมุด กรมประมง

3. กองกฎหมาย (กกม.)

4. กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.)

5. กองคลัง (กค.)

6. กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต (กคส.)

7. กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (กคพ.)
    -กลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมง

8. กองตรวจการประมง (กตป.)

9. กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง (กตส.)

10. กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง (กนป.)

11. กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ (กบม.)

12. กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.)

13. กองประมงต่างประเทศ (กปต.)

14. กองแผนงาน (กผง.)

15.กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น (กมป)

16.กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (กพจ.)

17. กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง (กพช.)

18. กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (กอส.)

19. กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล (กพท.)
     - กลุ่มประเมินสภาวะทรัพยากรประมง
    - กลุ่มตรวจสอบและรับรองแหล่งประมง
    - กลุ่มพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งประมง

20. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด (กปจ.)

21. กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ (กพก.)

22. กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ (กพส.)

23. กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำ (กพอ.)
    - ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอาหารสัตว์น้ำชลบุรี

24. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)

25. สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สปก.)

26.กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ (กปน.)
********************************************************************************

เว็บไซต์กรมประมงที่น่าสนใจ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ กรมประมง
ข่าวประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม
ศูนย์ปฏิบัติการ กรมประมง