ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน

ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการภายใน  

 เผยเเพร่: 2018-08-27  |  อ่าน: 2,236 ครั้ง


คู่มือการใช้งานโปรแกรม DOF SmartCard เพื่อใช้อ่านบัตรประจำตัวประชาชน

เอกสาร(1) (2) (3) (4) (5)

E-mail
เช็คอีเมล์ Fisheries
เช็คอีเมล์ Dof


ระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน
โปรแกรมจองห้องประชุมออนไลน์
ระบบจองห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์จองห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์
โปรแกรมวาระงานผู้บริหาร
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Saraban) 
ระบบงานบุคลากร (Dpis)
ระบบติดตามผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กรมประมง 
ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง

ระบบห้องสมุด
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์
รายชื่อหนังสือใหม่

ระบบทะเบียนเกษตรกร
ระบบทะเบียนเกษตรกร (Smartfarmer)
ระบบเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer & Smart Officer)

ระบบรายงาน Aqua MD 
ระบบรายงาน Aqua MD (smart farmer)
ระบบรายงาน Aqua MD สำหรับผู้บริหาร
ระบบตรวจสอบข้อมูล Aqua MD


ระบบภูมิสารสนเทศ
ระบบภูมิสารสนเทศต้นแบบ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลทะเบียนเกษตรกรประมง

FSW & IUU
ระบบ FSW
ระบบ CIUU (ใหม่)

 

ระบบฐานข้อมูลและการประมวลผลข้อมูลสถิติประมง
ระบบฐานข้อมูลสถิติการประมง

 

ระบบสนับสนุนการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย IUU
ระบบควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง (Port in - Port out)
ระบบการออกใบอนุญาตทำการประมง (e-License)

ระบบติดตามเรือประมงไทย
เว็บไซต์โครงการติดตามเรือประมงไทย
ระบบ Vessel Monitoring System

ระบบรายงานผลปฏิบัติงาน
ระบบรายงานผลปฏิบัติงาน ปี 2559
ระบบรายงานผลปฏิบัติงาน ปี 2560
ระบบรายงานผลปฏิบัติงาน ปี 2561


ระบบงบประมาณการเงิน
ระบบงบประมาณการเงิน 54
ระบบงบประมาณการเงิน 55
ระบบงบประมาณการเงิน 56
ระบบงบประมาณการเงิน 57
ระบบงบประมาณการเงิน 58
ระบบงบประมาณการเงิน 59

ระบบงานเงินเดือน
ระบบงานเงินเดือน/ค่าจ้าง

ระบบรายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน
ระบบรายงานผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน

ระบบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
ทะเบียนรายชื่อผู้ได้รับการรับรอง

ระบบทะเบียนวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ระบบทะเบียนวัสดุและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 


VPN
SSL-VPN 
ระบบหนังสือรับรอง e-certificate


Web Conference

รายงานการประเมินผลการฝึกอบรมระดับผลลัพธ์ 

  • หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียด)
  • หลักสูตร การเพาะเลี้ยงปลาหมอไทย (รายละเอียด)