โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) 

 เผยเเพร่: 2019-02-22  |  อ่าน: 300 ครั้ง


โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)

          จังหวัดนครปฐม ได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้กรอบการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ ได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ ในพื้นที่ 6 อำเถอ รวม 7 กลุ่ม ให้การส่งเสริม ทดสอบความรู้ และให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกเกษตรกรผู้นำของกลุ่ม กลุ่มละ 1 ราย เพื่อเป็นผู้นำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม เกษตรกรผู้นำ 7 ราย ได้แก่

1. นายสมบัติ เล็บครุฑ กลุ่มอำเภอยางเลน

2. นายมนัส จ้อยร่อย กลุ่มอำเภอกำแพงแสน

3. นายประคอง โตบุญพา กลุ่มอำเภอนครชัยศรี

4. นายคมสัน อ่อนมั่น กลุ่มอำเภอเมืองนครปฐม

5. นายปรีชา วงษ์ประดู่ กลุ่มอำเภอสามพราน

6. นายสมชาติ จิตธมากรโกศล กลุ่มอำเภอดอนตูม กลุ่มที่ 1

7. นางอาริยา อาจน้อย กลุ่มอำเภอดอนตูม กลุ่มที่ 2

สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 70 ราย ตามบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ  เพื่อ Download