การใช้งานโปรแกรมประยุกต์สำเร็จรูป APD

การใช้งานโปรแกรมประยุกต์สำเร็จรูป APD 

 เผยเเพร่: 2018-09-13  |  อ่าน: 304 ครั้ง


โปรแกรมประยุกต์สำเร็จรูป e-APD

        โปรแกรมประยุกต์สำเร็จรูปเพื่อการออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ หรือ Aquaculture Purchase Document (APD) เป็นโปรแกรมที่พัฒนาโดยกรมประมง โดยมีวัตถุประสงค์ ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ซึ่งเป็ยการประกอบการสัตว์น้ำควบคุม ที่กำหนดให้สามารถตามสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของสัตวืน้ำได้ตาม พรก. ประมง ปี 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม ปี 2560  

        เกษตรกร/ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ทำการออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (APD) ในการซื้อ การขายกุ้งทะเล โดยเริ่มต้นจากการออก FAPD หรือใบซื้อลูกพันธุ์กุ้งทะเลจากโรงเพาะฟัก และออกใบขาย (APD) เมื่อมีการซื้อขายสัตว์น้ำ ซึ่งการออกใบขาย (APD) จะออกเป็นทอดๆ โดยข้อมูลการซื้อ-ขาย (APD) จะถูกส่งต่อในระบบฯ โดยอัตโนมัติเป็นทอดๆ ไป ตลอดสายการผลิต  

        จังหวัดนครปฐม ได้มีการประชาสัมพันธ์ รวมถึงจัดให้มีการฝึกอบรมเกษตรการ/ผู้ประกอบ เข้าใช้งานโปรแกรมการออกหนังสือกำกับการการซื้อขายสัตว์น้ำ e-APD มาตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2563 -2564 อย่างไรก็ตาม ยังมีเกษตรกรจำนวนหนึง ยังมิได้ยื่นขอเข้าใช้งานระบบ สำนักงานประมงจังหวัดจึงขอประชาสัมพันธุ์ ให้ผู้ประกอบการเพาะเลี้้ยงกุ้งทะเล ขอเข้าใช้งานโปรแกรม โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม ได้ในเวลาราชการตลอดเวลา รวมถึงหากมีข้อสงสังการเข้าใช้ใช้งานโปรแกรม สามารถขอคำปรึกษาได้

ทั้งนี้ การใช้งานโปรแกรม และการออกหนังสือกำกับการการซื้อขายสัตว์น้ำอิเลคโทรนิกค์ เป็นเอกสารหลักฐานที่สำคัญหนึ่งสำหรับใช้ในการขอรับการรับรองมาตรฐาน GAP กุ้งทะเล เกษตรกรสามารถปฏิบีติได้ตามขั้นตอยง่ายๆ ดังภาพแสดงรายละเอียดขั้นตอนการปิดป่อ

 

ที่ผ่านมา สำนักงานประมงจังหวัดได้มีการจัดประชุมชี้แจง เป็นระยะ โดยเฉพาะในช่วงต้นปี 2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายชนินทร์ แสงรุ่งเรือง ประมงจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และประมงอำเภอดอนตูม จัดอบรมการใช้โปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการจำหน่ายสัตว์น้ำ ( APD ) ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล อำเภอดอนตูม และประชาสัมพันธ์ชี้แจงเรื่องการปล่อยน้ำทิ้งออกจากฟาร์มกุ้งให้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด ณ เทศบาลตำบลสามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมประมาณ 100 ราย