วิสัยทัศน์-พันธกิจ 


วิสัยทัศน์-พันธกิจ
ยุทธศาสตร์ด้านการประมงจังหวัดกาญจนบุรี
วิสัยทัศน์
                ทรัพยากรสัตว์น้ำได้รับการฟื้นฟู     สินค้าประมงพัฒนาสู่มาตรฐานความปลอดภัย
พันธกิจ
                1. เพิ่มกำลังการผลิตของสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ
                2. บริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ
                3. พัฒนาการผลิตสินค้าประมงให้เข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหาร
                4. พัฒนาขีดความสามารถของการค้าสินค้าประมงผ่านแดน
ประเด็นยุทธศาสตร์
                1. สินค้าประมงทุกประเภท มีมาตรฐานการผลิต
                2. บริหารจัดการผลผลิตสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติและแหล่งเพาะเลี้ยง
                3. เพิ่มมูลค้าการค้าผ่านแดน
เป้าประสงค์
                1. ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มผลผลิตทรัพยากรสัตว์น้ำ
                2. ทรัพยากรสัตว์น้ำได้รับการคุ้มครอง เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ
                3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำธรรมชาติ
    4. เกษตรกรประมงมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าสัตว์น้ำ
                5. ประชาชนได้บริโภคสินค้าประมงที่มีมาตรฐานและปลอดภัย
                6. เกษตรกรประมงและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
กลยุทธ์
   1.ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าประมงทุกประเภทให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
      เพิ่มขึ้นพัฒนาการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีคุณภาพและปริมาณ
  2.ส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านประมง
  3.ส่งเสริมและบริการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเคลื่อนที่
  4.ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การผลิตสินค้าประมงปลอดภัย
  5.ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
  6.ผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้น
  7.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ด้านการประมง
  8.พัฒนาการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง
  9.ส่งเสริมการค้าด้านการประมงผ่านแดน