หน้าที่รับผิดชอบ 


หน้าที่รับผิดชอบ
 หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานประมงจังหวัด                

1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขา เพื่อสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม กำกับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

2. ควบคุมกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

3. จัดทำยุทธศาสตร์การประมง แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านประมง

4. ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด

5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประมง

6. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีขึ้นทะเบียนองค์กรประมงท้องถิ่น

7. ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการพัฒนาด้านการประมง

8. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน

9. ดำเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียนท่าเทียบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำตามที่กฎหมายกำหนด

10. เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทำการประมงและค่าธรรมเนียนเกี่ยวกับการประมง

11. กำกับดูแล ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานประมงอำเภอ

12. ปฏิบัติงานร่วมมือกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
แบ่งงานออกเป็น 3 ฝ่าย ดังนี้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ

              - ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลงาน / โครงการด้านการประมงและโครงการพิเศษเร่งด่วนตาม     นโยบายของรัฐบาล

             - รับผิดชอบงานการเงิน งานบัญชี งานพัสดุ-ครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานธุรการทั่วไป

             - ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล กิจกรรมด้านการประมงของสำนักงานประมงจังหวัด

             - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 2. กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง มีหน้าที่รับผิดชอบ

            - ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ทดสอบ และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงในพื้นที่ เพื่อใช้กำหนดรูปแบบ ของเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำประมงที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต/การแข่งขัน ทางการค้า

            - ศึกษาหาแนวทางการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในด้านการเพาะเลี้ยง การทำการประมง อุตสาหกรรม การแปรรูป และการผลิตสินค้าสัตว์น้ำ - ดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมคุณภาพสัตว์น้ำ  กฎหมายว่าด้วยอาหารและยา  และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

            - จัดทำรวบรวมข้อมูลทางวิชาการประมงและให้บริการทางวิชาการ

 

            - ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  

3. กลุ่มยบริหารจัดการด้านการประมง  มีหน้าที่รับผิดชอบ

            - ควบคุม กำกับ ดูแล ด้านการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

           - ให้คำปรึกษา แนะนำ จัดทำทะเบียนชาวประมง และสนับสนุนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ดำเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ

           - สำรวจและรวบรวมข้อมูลด้านการประมง และดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำ

           - ปฏิบัติหน้างานอื่นที่เกี่ยวข้อง  ที่ได้รับมอบหมาย