จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

 เผยเเพร่: 2018-10-04  |  อ่าน: 489 ครั้ง

 

โครงการตามพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

1.ความเป็นมา

               โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2520 สาเหตุของการจัดตั้งเพื่อหาข่าวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ และช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดาร โดยมี พ.ต.อ.ประเสริฐ กวางแก้ว ผกก.ตชด.เขต 6 และพล ต.ต.เกษม ศรีวัฒนะ ผบก.ตชด.ภาค 3 ดำเนินขออนุมัติจัดตั้งโรงเรียน ตชด.บ้านโป่งตะแบก จาก บช.ตชด. โดยได้รับความร่วมมือจากราษฎรบ้านโป่งตะแบกบริจาคที่ดินจำนวน 8 ไร่เศษ พร้อมทั้งสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงจาก ซึ่งต่อมาราษฎรบ้านโป่งตะแบก ได้ร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อซื้อที่ดินพื้นที่ข้างเคียงบริจาคให้กับโรงเรียนอีก 4 ไร่ รวมเป็นพื้นที่ 11 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวา โดยมี ส.ต.ท.นพดล พิมพาพร เป็นครูใหญ่

                 จากการที่  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  ได้เสร็จเยี่ยมเยียนประชาชน  ในถิ่นทุรกันดาร  ทรงพบเห็นเยาวชนที่ประสบปัญหาด้านโภชนาการ  ร่างกายไม่แข็งแรง เจ็บป่วยง่าย  จึงทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันเพื่อให้นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ   โดยส่งเสริมให้มีการปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์  และการประมง   เพื่อใช้ผลผลิตที่เกิดขึ้นในโรงเรียนประกอบเป็นอาหารเป็นการลดปัญหาทางโภชนาการ  และพัฒนาเยาวชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น กรมประมงจึงได้ดำเนินกิจกรรมประมงโรงเรียน  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 ภายใต้โครงการเกษตร เพื่ออาหารกลางวัน  ตามพระราชดำริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารีฯ   ในจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 1 โครงการ  คือ โรงเรียน ต.ช.ด.โป่งตะแบก รหัสแหล่งน้ำ 35 - 3P-103  สังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งกิจกรรมด้านการประมง  เป็นกิจกรรมผลิตอาหารโปรตีนที่สำคัญกิจกรรมหนึ่ง ที่ทำให้เยาวชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์  แข็งแรงและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำให้แก่เด็ก  เยาวชน  ราษฎรในชุมชน  เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ต่อไปในอนาคต  และส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพย์ติด  ตลอดจนปลูกฝังให้เกิดความสามัคคีในชุมชนด้วย

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

                 1.  เพื่อเพิ่มอาหารโปรตีนประเภทปลาให้แก่นักเรียนบริโภคเป็นอาหารกลางวัน

                   2. เพื่อให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ความรู้ด้านการประมง

                   3. เพื่อให้เกิดการขยายผลด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไปสู่ชุมชนและราษฎรผู้ด้อยโอกาสให้มีอาชีพ มีรายได้เสริม ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

                   4. เพื่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่เหมาะสมในพื้นที่

                   5. เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำอย่างถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการที่ดี

3.ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง

                 โรงเรียนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้บริโภคโปรตีนจากสัตว์น้ำเพียงพอ และมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากการปฎิบัติในโรงเรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนของตนเองได้ สร้างรายได้ให้ครอบครัว ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

4. ปฎิทินแผนการดำเนินงาน

5.สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2562

               - สรุปผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ 2562