จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย)

จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) 

 เผยเเพร่: 2018-10-04  |  อ่าน: 383 ครั้ง

 

 

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.882 ศูนย์)

กิจกรรมย่อย ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าประมง

 

                    ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ดำเนินการตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ศสช.) และรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร โดยเน้นให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในระดับชุมชน เพื่อให้เป็นจุดถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรของชุมชน และเป็นที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารและบริการด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายให้กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรการ และชุมชนให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้ โดยจัดตั้งศูนย์ ศพก.หลัก ในระดับชุมชน อำเภอละ  1 ศูนย์ รวม 882 แห่ง

                   ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 - 2562 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการบรูณาการในการจัดตั้งและพัฒนา ศพก. หลัก ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมดำเนินการจัดตั้ง ศพก. เครือข่าย (ประมง) ไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 55 แห่ง โดยดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรผู้มีความรู้ ความชำนาญ และประสบความสำเร็จด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการด้านการประมงของชุมชน เป็นศูนย์กลางในการให้บริการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีต่างๆ ข้อมูลข่าวสารด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และปีงบประมาณ 2563 สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ศพก.หลัก และศพก.เครือข่ายรายเดิม พร้อมจัดตั้งและพัฒนาเครือข่ายร่ายใหม่อีก จำนวน 11 ศูนย์

1.จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

              ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศูนย์หลัก)

2.จำนวนศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง

              - ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง (ปี 2560)

              - ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง (ปี 2561)

              - ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง (ปี 2562)

              - ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านการประมง (ปี 2563)