O 4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

O 1 โครงสร้าง [2020-03-25 ] O 2 ข้อมูลผู้บริหาร [2020-03-25 ] O 3 อำนาจหน้าที่ [2020-03-25 ] O 4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [2020-03-25 ] O 5 ข้อมูลการติดต่อ [2020-03-25 ] O 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง [2020-03-25 ] O 7 ข่าวประชาสัมพันธ์ [2020-03-25 ] O 8 Q&A [2020-03-25 ] O 9 Social Network [2020-03-25 ] O 10 แผนดำเนินงานประจำปี [2020-03-25 ] O 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน [2020-03-25 ] O 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [2020-03-25 ] O 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [2020-03-25 ] O 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [2020-03-25 ] O 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [2020-03-25 ] O 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [2020-03-25 ] O 17 E-Service [2020-03-25 ] O 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [2020-03-25 ] O 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [2020-03-25 ] O 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [2020-03-25 ] O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ [2020-03-25 ] O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

O 4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 367 ครั้ง

 

ยุทธศาสตร์กรมประมง 5 ปี (พ.ศ. 2560 -2564)
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาและตรวจสอบสินค้าประมงให้มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าและความสามารถในการแข่งขัน
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

 

พันธกิจ
 1. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มมูลค่าของสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการประกอบอาชีพของเกษตรกร
 2. พัฒนาเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบคุณภาพและตรวจสอบย้อนกลับ
 3. บริหารจัดการประมงเพื่อให้มีทรัพยากรประมงใช้อย่างยั่งยืน
 4. พัฒนาการวิจัยเพื่อนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร
 5. ปรับบทบาทขององค์กรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ สมรรถนะ ทักษะที่พร้อมปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

 

รายละเอียดของแต่ละโครงการ คลิกที่นี่ !!

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่  (แผนดำเนินงานประจำปี 2563)

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (แผนดำเนินงานประจำปี 2563)

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) (แผนดำเนินงานประจำปี 2563)

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  (แผนดำเนินงานประจำปี 2563)