O 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 


OIT 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

- ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 4)

- กฎกระทรวง กําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม พ.ศ. 2559

- ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2559

- ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 2)

- ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

- พรบ.ควบคุมอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525

- พระราชกำหนด การประมง พ.ศ. 2558

- พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

-ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง

 

สามารถโหลดเอกสารได้ด้านล่างนี้