O 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

O 1 โครงสร้าง [2020-03-25 ] O 2 ข้อมูลผู้บริหาร [2020-03-25 ] O 3 อำนาจหน้าที่ [2020-03-25 ] O 4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [2020-03-25 ] O 5 ข้อมูลการติดต่อ [2020-03-25 ] O 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง [2020-03-25 ] O 7 ข่าวประชาสัมพันธ์ [2020-03-25 ] O 8 Q&A [2020-03-25 ] O 9 Social Network [2020-03-25 ] O 10 แผนดำเนินงานประจำปี [2020-03-25 ] O 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน [2020-03-25 ] O 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [2020-03-25 ] O 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [2020-03-25 ] O 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [2020-03-25 ] O 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [2020-03-25 ] O 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [2020-03-25 ] O 17 E-Service [2020-03-25 ] O 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [2020-03-25 ] O 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [2020-03-25 ] O 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [2020-03-25 ] O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ [2020-03-25 ] O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

O 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 412 ครั้ง

 

OIT 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

- ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 4)

- กฎกระทรวง กําหนดกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้เป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม พ.ศ. 2559

- ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2559

- ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 2)

- ประกาศกรมประมง เรื่อง กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherax spp.) ต้องปฏิบัติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560

- พรบ.ควบคุมอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525

- พระราชกำหนด การประมง พ.ศ. 2558

- พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

-ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผู้ประกอบการด้านการประมง

 

สามารถโหลดเอกสารได้ด้านล่างนี้