O 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

O 1 โครงสร้าง [2020-03-25 ] O 2 ข้อมูลผู้บริหาร [2020-03-25 ] O 3 อำนาจหน้าที่ [2020-03-25 ] O 4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน [2020-03-25 ] O 5 ข้อมูลการติดต่อ [2020-03-25 ] O 6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง [2020-03-25 ] O 7 ข่าวประชาสัมพันธ์ [2020-03-25 ] O 8 Q&A [2020-03-25 ] O 9 Social Network [2020-03-25 ] O 10 แผนดำเนินงานประจำปี [2020-03-25 ] O 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน [2020-03-25 ] O 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี [2020-03-25 ] O 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน [2020-03-25 ] O 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ [2020-03-25 ] O 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [2020-03-25 ] O 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ [2020-03-25 ] O 17 E-Service [2020-03-25 ] O 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [2020-03-25 ] O 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [2020-03-25 ] O 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [2020-03-25 ] O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ [2020-03-25 ] O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

O 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 367 ครั้ง

 

O 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คลิ๊ก !! โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  (เอกสารสำหรับประมงอำเภอ)

คลิ๊ก !! โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร (เอกสารสำหรับประมงอำเภอ)

คลิ๊ก !! โครงการสร้างรายได้จากอาชีพประมงในแหล่งน้ำชุมชน (เอกสารสำหรับประมงอำเภอ)

สามารถโหลดเอกสารได้ด้านล่างนี้