O 29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ


[2020-03-25] O 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [2020-03-25] O 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดการพัสดุ [2020-03-25] O 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [2020-03-25] O 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [2020-03-25] O 25 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [2020-03-25] O 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [2020-03-25] O 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [2020-03-25] O 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรประจำปี [2020-03-25] O 29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [2020-03-25] O 30 ช่องทางแจ้งเรื่องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ อ่านทั้งหมด 

O 29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 


แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

1. ช่องทางร้องเรียน

- ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง ที่สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

- ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 055 322 707

- ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ เว็บไซต์ สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก, FACEBOOK สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

2. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ 1 สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ในข้อที่ 1

ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนที่ 3 สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงประมงจังหวัดพิษณุโลก พิจารณาลงนาม

ขั้นตอนที่ 4 ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน

ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่รับเรื่องราว/ร้องทุกข์  รับรายงานและติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอประมงจังหวัดพิษณุโลก

ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์

ขั้นตอนที่ 8 จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็นข้อมูลของสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก