O 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น


[2020-03-25] O 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [2020-03-25] O 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดการพัสดุ [2020-03-25] O 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [2020-03-25] O 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [2020-03-25] O 25 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [2020-03-25] O 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [2020-03-25] O 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [2020-03-25] O 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรประจำปี [2020-03-25] O 29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [2020-03-25] O 30 ช่องทางแจ้งเรื่องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ อ่านทั้งหมด 

O 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 


ช่องทางการับฟังความคิดเห็น

ทางโทรศัพท์ โทร. 055 322 707

Facebook : https://www.facebook.com/fpo.phitsanulok (สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก)

Line : สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก (Scan QR Code ด้านล่างนี้)