O 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ [2020-03-25 ] O 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดการพัสดุ [2020-03-25 ] O 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน [2020-03-25 ] O 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี [2020-03-25 ] O 25 นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล [2020-03-25 ] O 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [2020-03-25 ] O 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [2020-03-25 ] O 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคลากรประจำปี [2020-03-25 ] O 29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [2020-03-25 ] O 30 ช่องทางแจ้งเรื่องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบ [2020-03-25 ] O 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี [2020-03-25 ] O 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น [2020-03-25 ] O 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม [2020-03-25 ] O 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร [2020-03-25 ] O 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [2020-03-25 ] O 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี [2020-03-25 ] O 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [2020-03-25 ] O 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [2020-03-25 ] O 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [2020-03-25 ] O 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน [2020-03-25 ]
อ่านทั้งหมด 

O 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 เผยเเพร่: 2020-03-25  |  อ่าน: 206 ครั้ง

 

O 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากด้านล่างนี้