วันที่ 28 กันยายน 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพิษณุโลก

การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดพิษณุโลกใสสะอาด 2564" [2021-01-25 ] ประชาสัมพันธ์การพบเห็น “หมึกสายวงฟ้า (Blue – ringed octopus)” [2021-01-13 ] การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดพิษณุโลก [2020-12-28 ] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลาเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ [2020-08-19 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำและมอบพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บึงวัดหนองไผ่ล้อม ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก [2020-06-03 ] Click !! ตรวจสอบสิทธิ์มาตรการเยียวยาเกษตรกร จากสถานการณ์ COVID-19 [2020-05-18 ] Click !! ดาวน์โหลดเอกสาร การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2020-05-13 ] ประชาสัมพันธ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง ภายในวันที่ 15 พ.ค.63 [2020-05-07 ] วันที่ 28 กันยายน 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพิษณุโลก [2018-10-01 ] กิจกรรมวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 [2018-10-01 ] ตัวอย่างลักษณะของซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 [2018-09-25 ] กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอบางกระทุ่ม [2018-08-03 ] สำนักงานประมงจัหวัดพิษณุโลกร่วมกับประมงอำเภอนครไทย มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร [2018-08-03 ] ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์,ยาสัตว์,อาหารสัตว์น้ำ,ปุ๋ย,เมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรพร้อมมอบใบเกียรติบัตรรับรองฯ ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก [2018-08-03 ] ประมงอำเภอนครไทยร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก มอบปัจจัยการผลิต  [2018-08-03 ] ประมงอำเภอวังทอง จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้แผนงานส่งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่าเกษตรเชิงเศรษฐกิจ [2018-08-03 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอชาติตระการ แจกปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรฯ [2018-08-03 ] ประมงอำเภอบางระกำ จนท. ศพจ.พิษณุโลก สวป.สภ.บางระกำ ผญบ.ม. 5 ต.ท่านางงาม และชาวประมงในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา [2018-07-25 ] ประมงอำเภอนครไทย  ร่วมปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2561  [2018-07-25 ] ประมงอำเภอบางระกำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก และนายสมศักดิ์ บ่องเขาย้อย กำนัน ตำบลท่านางงาม ปล่อยพันธุ์ปลากระแห ปลากาดำ ที่คลองบางแก้ว [2018-07-24 ] การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการกรมประมง [2018-07-24 ] ประมงอำเภอบางระกำร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น การขอผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย ในช่วงปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนฯ  [2018-07-23 ] ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนเรื่องการทำการประมงในช่วงฤดูน้ำแดง ตามหนังสือด่วนมาก ที่ พล 0017.1/11080 [2018-07-23 ] นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมประมง พ.ศ. ๒๕๖๑ [2018-07-23 ] หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง สำนักงานประงจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และประมงอำเภอนครไทย มอบปัจจัยการผลิต ด้านประมง ( พันธุ์ปลากินพืช)  แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 แก่เกษตรกรเป้าหมายอำเภอนครไทย [2018-07-20 ] กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ.2561 ณ พื้นที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก [2018-07-20 ] ประมงอำเภอบางระกำ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลาบ้า รวม 150,000 ตัว [2018-07-20 ] ประมงอำเภอวัดโบสถ์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำเศรษฐกิจ  [2018-07-20 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอชาติตระการ แจกพันธุ์ปลากินพืชให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 [2018-07-20 ] ประมงอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  [2018-07-20 ]

วันที่ 28 กันยายน 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพิษณุโลก 

 เผยเเพร่: 2018-07-20  |  อ่าน: 450 ครั้ง

 

วันที่ 28 กันยายน 2561 หน่วยงานกรมประมงในจังหวัดพิษณุโลก  ประกอบด้วยสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก  ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก  และศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) ร่วมงานพิธีการเปิดน้ำเข้าทุ่งบางระกำ ตามโครงการบางระกำโมเดล 60 และการขยายผลในปี 2561 โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีและลงพื้นที่กล่าวมอบนโยบายและพบประชาชน เยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมอาชีพ และส่งเสริมการผลิตในพื้นที่โครงการบางระกำโมเดล โดยมีท่านรองอธิบดีกรมประมง (นายอรุณชัย พุทธเจริญ) และดร.สง่า ลีสง่า ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด ลงพื้นที่ร่วมกับคณะรัฐมนตรีฯ  ในงานมีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน  700,000  ตัว ประกอบด้วยปลาสวาย 50,000 ตัว ปลาตะเพียนขาว 100,000 ตัว ปลาตะโกก 50,000 ตัว ปลาสร้อยขาว 100,000 ตัว ปลากาดำ 50,000 ตัว ปลากระแห 100,000 ตัวและกุ้งก้ามกราม 250,000 ตัว และการแสดงนิทรรศการชุดเพาะฟักเคลื่อนที่ (Mobile Hatchery) และเครื่องมือประมงฯลฯ  ณ ท่อระบายน้ำคลองแยงมุม  ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก (ท่านรองบำรุง รื่นบรรเทิง) เป็นผู้กล่าวรายงานแก่ท่านประธานในพิธี