ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนเรื่องการทำการประมงในช่วงฤดูน้ำแดง ตามหนังสือด่วนมาก ที่ พล 0017.1/11080

การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดพิษณุโลกใสสะอาด 2564" [2021-01-25 ] ประชาสัมพันธ์การพบเห็น “หมึกสายวงฟ้า (Blue – ringed octopus)” [2021-01-13 ] การประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดพิษณุโลก [2020-12-28 ] ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลาเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ [2020-08-19 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำและมอบพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บึงวัดหนองไผ่ล้อม ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก [2020-06-03 ] Click !! ตรวจสอบสิทธิ์มาตรการเยียวยาเกษตรกร จากสถานการณ์ COVID-19 [2020-05-18 ] Click !! ดาวน์โหลดเอกสาร การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2020-05-13 ] ประชาสัมพันธ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง ภายในวันที่ 15 พ.ค.63 [2020-05-07 ] วันที่ 28 กันยายน 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพิษณุโลก [2018-10-01 ] กิจกรรมวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 [2018-10-01 ] ตัวอย่างลักษณะของซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 [2018-09-25 ] กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอบางกระทุ่ม [2018-08-03 ] สำนักงานประมงจัหวัดพิษณุโลกร่วมกับประมงอำเภอนครไทย มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร [2018-08-03 ] ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์,ยาสัตว์,อาหารสัตว์น้ำ,ปุ๋ย,เมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรพร้อมมอบใบเกียรติบัตรรับรองฯ ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก [2018-08-03 ] ประมงอำเภอนครไทยร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก มอบปัจจัยการผลิต  [2018-08-03 ] ประมงอำเภอวังทอง จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้แผนงานส่งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่าเกษตรเชิงเศรษฐกิจ [2018-08-03 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอชาติตระการ แจกปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรฯ [2018-08-03 ] ประมงอำเภอบางระกำ จนท. ศพจ.พิษณุโลก สวป.สภ.บางระกำ ผญบ.ม. 5 ต.ท่านางงาม และชาวประมงในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา [2018-07-25 ] ประมงอำเภอนครไทย  ร่วมปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2561  [2018-07-25 ] ประมงอำเภอบางระกำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก และนายสมศักดิ์ บ่องเขาย้อย กำนัน ตำบลท่านางงาม ปล่อยพันธุ์ปลากระแห ปลากาดำ ที่คลองบางแก้ว [2018-07-24 ] การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการกรมประมง [2018-07-24 ] ประมงอำเภอบางระกำร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น การขอผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย ในช่วงปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนฯ  [2018-07-23 ] ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนเรื่องการทำการประมงในช่วงฤดูน้ำแดง ตามหนังสือด่วนมาก ที่ พล 0017.1/11080 [2018-07-23 ] นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมประมง พ.ศ. ๒๕๖๑ [2018-07-23 ] หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง สำนักงานประงจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และประมงอำเภอนครไทย มอบปัจจัยการผลิต ด้านประมง ( พันธุ์ปลากินพืช)  แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 แก่เกษตรกรเป้าหมายอำเภอนครไทย [2018-07-20 ] กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ.2561 ณ พื้นที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก [2018-07-20 ] ประมงอำเภอบางระกำ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลาบ้า รวม 150,000 ตัว [2018-07-20 ] ประมงอำเภอวัดโบสถ์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำเศรษฐกิจ  [2018-07-20 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอชาติตระการ แจกพันธุ์ปลากินพืชให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 [2018-07-20 ] ประมงอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  [2018-07-20 ]

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนเรื่องการทำการประมงในช่วงฤดูน้ำแดง ตามหนังสือด่วนมาก ที่ พล 0017.1/11080 

 เผยเเพร่: 2018-07-20  |  อ่าน: 328 ครั้ง

 

วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 นายสรสิทธิ์ สังขะพงษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงพร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีหญิงนาฎยา ก้อนสวรรค์ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ นางสาวพัชรี  สิงห์สม ประมงอำเภอบางกระทุ่ม และนายประมวล อิ่มใจกล้า เจ้าพนักงานประมงอาวุโส  ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนเรื่องการทำการประมงในช่วงฤดูน้ำแดง ตามหนังสือด่วนมาก ที่ พล 0017.1/11080  ลงวันที่ 17  กรกฎาคม 2561 เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก ได้ข้อสรุปดังนี้
1. เชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 9 พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง 2 หมู่ และชาวประมงในพื้นที่ จำนวน 4 ราย เข้าร่วมรับฟังการประชาสัมพันธ์ตามประกาศกรมประมง เรื่องกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่เลี้ยงตัวอ่อนและกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง ให้แก่ประชาชน และชาวประมง รับทราบข้อมูลอีกครั้ง 
2. ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้แก่ผู้นำชุมชน และชาวประมงในพื้นที่ทราบว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) และประมงอำเภอพรหมพิราม บางกระทุ่ม และวังทอง  ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประกาศกรมประมงดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกันแล้ว และผู้นำชุมชนได้มีการประชาสัมพันธ์เพิ่มให้แก่ประชนในพื้นที่ทราบโดยทั่วกันเป็นอย่างดี 
3. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 และ หมู่ 9 และผู้ช่วยฯ พร้อมทั้งชาวประมงทั้ง 4 ราย ได้รับฟังข้อชี้แจงเกี่ยวกับการทำการประมงในฤดูน้ำแดง กรณีมีการร้องเรียนดังกล่าว และชาวประมงยินดีให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมเครื่องมือทำการประมง ของตนเองด้วยความสมัครใจ และพร้อมปฏิบัติตามประกาศกรมประมงอย่างเคร่งครัด 
4. ในการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องเรียนในครั้งนี้ ผู้นำ ชาวประมง และประชาชน ต่างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
5. มีการแจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์น้ำ และเตรียมตัวรับสถานการณ์ในช่วงฤดูน้ำหลาก