นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมประมง พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลาเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ [2020-08-19 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พิธีมอบพันธุ์สัตว์น้ำและมอบพันธุ์สัตว์น้ำ ณ บึงวัดหนองไผ่ล้อม ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก [2020-06-03 ] Click !! ตรวจสอบสิทธิ์มาตรการเยียวยาเกษตรกร จากสถานการณ์ COVID-19 [2020-05-18 ] Click !! ดาวน์โหลดเอกสาร การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ [2020-05-13 ] ประชาสัมพันธ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง ตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมประมง ภายในวันที่ 15 พ.ค.63 [2020-05-07 ] วันที่ 28 กันยายน 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพิษณุโลก [2018-10-01 ] กิจกรรมวันประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ประจำปี 2561 [2018-10-01 ] ตัวอย่างลักษณะของซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 [2018-09-25 ] กิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 4 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอบางกระทุ่ม [2018-08-03 ] สำนักงานประมงจัหวัดพิษณุโลกร่วมกับประมงอำเภอนครไทย มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร [2018-08-03 ] ตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารสัตว์,ยาสัตว์,อาหารสัตว์น้ำ,ปุ๋ย,เมล็ดพันธุ์และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรพร้อมมอบใบเกียรติบัตรรับรองฯ ในพื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก [2018-08-03 ] ประมงอำเภอนครไทยร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก มอบปัจจัยการผลิต  [2018-08-03 ] ประมงอำเภอวังทอง จัดฝึกอบรมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภายใต้แผนงานส่งเสริมการผลิตและเพิ่มมูลค่าเกษตรเชิงเศรษฐกิจ [2018-08-03 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอชาติตระการ แจกปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรฯ [2018-08-03 ] ประมงอำเภอบางระกำ จนท. ศพจ.พิษณุโลก สวป.สภ.บางระกำ ผญบ.ม. 5 ต.ท่านางงาม และชาวประมงในพื้นที่ ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา [2018-07-25 ] ประมงอำเภอนครไทย  ร่วมปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2561  [2018-07-25 ] ประมงอำเภอบางระกำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก และนายสมศักดิ์ บ่องเขาย้อย กำนัน ตำบลท่านางงาม ปล่อยพันธุ์ปลากระแห ปลากาดำ ที่คลองบางแก้ว [2018-07-24 ] การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการกรมประมง [2018-07-24 ] ประมงอำเภอบางระกำร่วมกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น การขอผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย ในช่วงปลาน้ำจืดมีไข่ วางไข่และเลี้ยงตัวอ่อนฯ  [2018-07-23 ] ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีข้อร้องเรียนเรื่องการทำการประมงในช่วงฤดูน้ำแดง ตามหนังสือด่วนมาก ที่ พล 0017.1/11080 [2018-07-23 ] นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมประมง พ.ศ. ๒๕๖๑ [2018-07-23 ] หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประมง สำนักงานประงจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และประมงอำเภอนครไทย มอบปัจจัยการผลิต ด้านประมง ( พันธุ์ปลากินพืช)  แก่เกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 แก่เกษตรกรเป้าหมายอำเภอนครไทย [2018-07-20 ] กิจกรรมการเข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ประจำปี พ.ศ.2561 ณ พื้นที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก [2018-07-20 ] ประมงอำเภอบางระกำ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว ปลาบ้า รวม 150,000 ตัว [2018-07-20 ] ประมงอำเภอวัดโบสถ์ จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำเศรษฐกิจ  [2018-07-20 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอชาติตระการ แจกพันธุ์ปลากินพืชให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560 [2018-07-20 ] ประมงอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา  [2018-07-20 ] ประมงอำเภอบางกระทุ่ม เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ พร้อมด้วยกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเตรียมการจัดงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 4 อำเภอบางกระทุ่ม ปี 2561 [2018-07-19 ] อบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตและการแปรรูปสัตว์น้ำเศรษฐกิจ [2018-07-19 ] อบรมเกษตรกรกิจกรรมส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเพื่อการผลิตและแปรรูปสัตว์น้ำเศรษฐกิจ [2018-07-19 ]

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมประมง พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 เผยเเพร่: 2018-07-19  |  อ่าน: 264 ครั้ง

 

ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แจ้งประชาสัมพันธ์ "นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมประมง พ.ศ. ๒๕๖๑"  มีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงปลอดภัย สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดแนวปฏิบัติเอกสาร "นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของกรมประมง" สามารถดาวน์ได้ที่ https://www.fisheries.go.th/it/law/it_security_policy_2561.pdf