ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย


ประวัติสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย 


ประวัติความเป็นมาสำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย

เป็นส่วนราชการบริหารราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดสุโขทัย จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2506

มีนายประยูร แย้มเมือง ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดคนแรก

ที่ตั้งสำนักงานอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดสุโขทัย (หลังเก่า)

และย้ายที่ทำการไปเช่าอาหารบริหารข้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย    ต่อมา

เมื่อปี พ.ศ.2539 ได้รับงบประมาณ 1,596,000 บาท ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการประมงจังหวัดสุโขทัย พร้อม บ้านพัก จำนวน 2 หลัง

ตั้งอยู่ภายในสวนหลวงเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9

เลขที่ 181/2  หมู่ที่ 12 ถนน สิงหวัฒน์  ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64220 และต่อมาจนถึงปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น

สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย