">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3/2565

  • [2022-08-05] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราสยามกุฎราชกุมาร ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ [2022-08-05] ติดตามการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับโรงเรียนในโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 54 แห่ง [2022-08-04] ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและตรวจยึดเครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมายในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่อำเภอบ้านตาก [2022-07-26] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 [2022-07-24] ติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก [2022-07-24] ตรวจสอบและติดตามร้านค้าปัจจัยการผลิตในพื้นที่อำเภออุ้มผาง [2022-07-24] ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงยามชายแดน บ้านมะโอโคะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก [2022-07-23] ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ(RoleModel) [2022-07-23] ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ [2022-07-11] ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2

    ออกให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3/2565 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


    วันที่ 23 มิถุนายน 2565 น.ส.จิราพันธ์ ใจรักษ์ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ นายสิทธินนท์ พึ่งวงษ์เขียน ประมงอำเภอสามเงา น.ส.รพีพรรณ ศรีวิชัย นักวิชาการประมง น.ส.อชิรญา เสือสุ่น เจ้าพนักงานประมง  น.ส.ศิริรัตน์ แสงสี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และนายภานุพงศ์ ปานแผน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชนุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราสยามกุฎราชกุมาร ประจำปี 2565 ครั้งที่ 3 ณโรงเรียนวังหวายวิทยาคม ม.6 ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลาที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดตากให้กับผู้น้ำชุมชนเพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ และภายในคลินิกประมงได้ให้บริการด้านองค์ความรู้ด้านประมง และมีการจำหน่ายสินค้า Fisherman Shop โดยได้รับความสนใจจากประชาชนผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี