การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่อง การกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ณ ศาลาประชาคมบ้านสบยม หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่อง การกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ณ ศาลาประชาคมบ้านสบยม หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า

  • [2022-08-05] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราสยามกุฎราชกุมาร ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ [2022-08-05] ติดตามการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับโรงเรียนในโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 54 แห่ง [2022-08-04] ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและตรวจยึดเครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมายในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่อำเภอบ้านตาก [2022-07-26] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 [2022-07-24] ติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก [2022-07-24] ตรวจสอบและติดตามร้านค้าปัจจัยการผลิตในพื้นที่อำเภออุ้มผาง [2022-07-24] ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงยามชายแดน บ้านมะโอโคะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก [2022-07-23] ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ(RoleModel) [2022-07-23] ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ [2022-07-11] ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2

    การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรื่อง การกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ณ ศาลาประชาคมบ้านสบยม หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า  

     บริการประชาชน  บริหารจัดการทรัพยากรประมง


    วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 นางสาวจิราพันธ์ ใจรักษ์ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายพิเชษฐ แก้วเขียว ประมงอำเภอเมืองตาก นางสาวจันดา สอนศรี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และ นางสาวรพีพรรณ ศรีวิชัย นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ) ดำเนินการจัดประชุม การประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรื่อง การกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ณ ศาลาประชาคมบ้านสบยม หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก โดยในที่ประชุมได้ชี้แจงและนำเสนอข้อมูลระเบียบกฎหมาย และแนวเขตพื้นที่ที่จะกำหนดเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ในเขตพื้นที่ หมู่ 2 และ หมู่ 14 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก รวมจำนวน 2 แปลง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดเป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง