สัตว์น้ำควบคุม

ท่าเทียบเรือประมง [2020-10-08 ] สัตว์น้ำควบคุม [2020-10-08 ] จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง [2020-10-08 ] จำนวน (ชปพ.ประมง) [2020-10-08 ] การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ [2020-10-08 ] จำนวนเรือประมงทั้งหมด [2020-10-08 ] จำนวนแหล่งที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ [2020-10-08 ] จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด [2020-10-08 ] จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด [2020-10-08 ] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม) 8 องค์กร [2020-10-08 ] จำนวน ท.บ.3 [2020-10-08 ] จำนวนโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า [2020-10-06 ] จำนวนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ [2020-10-06 ] จำนวนโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเกษตรเชิงรุก (Agri-Map) [2020-10-06 ] จำนวนโครงการ Smart famer [2020-10-06 ] จำนวนโครงการเกษตรอินทรีย์ [2020-10-06 ] จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2020-10-06 ] จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) [2020-09-30 ] จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) ปี 2548-2563 [2020-09-30 ] จำนวนแปลงใหญ่ (2560-2563) [2020-09-28 ] จำนวน ท.บ.2 [2020-09-28 ] จำนวน ทบ.1 /พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่) [2020-09-28 ] ฐานข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ ของสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี [2020-02-28 ] จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด [2020-02-25 ] ท่าเทียบเรือประมง [2020-02-19 ] สัตว์น้ำควบคุม [2020-02-19 ] หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ [2020-02-19 ] งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 (บาท) [2020-02-19 ] ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด [2020-02-19 ] จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง [2020-02-19 ]
อ่านทั้งหมด 

สัตว์น้ำควบคุม 

 เผยเเพร่: 2020-02-19  |  อ่าน: 204 ครั้ง

 

สัตว์น้ำควบคุม

พื้นที่/ประกาศ

     -ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช อเมริกัน (Procambarus clarkii) และการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล Cherax (Cherax spp) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ให้เขตท้องที่จังหวัดอุทัยธานีทั้งจังหวัด เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมชนิดดังกล่าว

     -ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ.2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560 ในเขตท้องที่จังหวัดอุทัยธานีทั้งจังหวัด เป็นเขตเาพะเลี้ยงสึตว์น้ำควบคุมชนิดดังกล่าว

     -ตามประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเาพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ.2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ให้พื้นที่แม่น้ำสะแกกรัง เขตท้องที่ตำบลท่าซุง เขตท้องที่ตำบลน้ำซึม เขตท้องที่ตำบลสะแกกรัง เขตท้องที่ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ให้พื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา เขตท้องที่ตำบลท่าซุง เขตท้องที่ตำบลเกาะเทโพ เขตท้องที่ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ให้พื้นที่อ่างเก็บน้ำเขาขี้ฝอย เขตท้องที่ตำบลเขาขี้ฝอย อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี ให้พื้นที่อ่างเก็บน้ำทับเสลา เขตท้องที่ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เป็นเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมชนิดดังกล่าว

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต

     -125 ราย