จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม) 8 องค์กร


จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม) 8 องค์กร 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ


จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม) 8 องค์กร

ด้านการประมงน้ำจืด

     -กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรด้านการประมงทับเสลา

     -กลุ่มอนุรักษ์ทรพยากรด้านการประมงห้วยขุนแก้ว

ด้านการเพาะเลี้ยง

     -กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำท่าซุง

     -กลุ่มอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวประมงลุ่มน้ำสะแกกรัง

     -ชุมชนประมงบ้านท่ารากหวาย

     -กลุ่มปลาดี ศรีอุทัย

ด้านการแปรรูป

     -กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำดงขวาง

     -กลุ่มปลาย่างรมควัน วิถีชาวประมงลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง

ด้านการประมงพาณิชย์

     -ไม่มี