จำนวนแปลงใหญ่ (2560-2563)

ท่าเทียบเรือประมง [2020-10-08 ] สัตว์น้ำควบคุม [2020-10-08 ] จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง [2020-10-08 ] จำนวน (ชปพ.ประมง) [2020-10-08 ] การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ [2020-10-08 ] จำนวนเรือประมงทั้งหมด [2020-10-08 ] จำนวนแหล่งที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ [2020-10-08 ] จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด [2020-10-08 ] จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด [2020-10-08 ] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม) 8 องค์กร [2020-10-08 ] จำนวน ท.บ.3 [2020-10-08 ] จำนวนโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า [2020-10-06 ] จำนวนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ [2020-10-06 ] จำนวนโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารเกษตรเชิงรุก (Agri-Map) [2020-10-06 ] จำนวนโครงการ Smart famer [2020-10-06 ] จำนวนโครงการเกษตรอินทรีย์ [2020-10-06 ] จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2020-10-06 ] จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) [2020-09-30 ] จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) ปี 2548-2563 [2020-09-30 ] จำนวนแปลงใหญ่ (2560-2563) [2020-09-28 ] จำนวน ท.บ.2 [2020-09-28 ] จำนวน ทบ.1 /พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่) [2020-09-28 ] ฐานข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ ของสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี [2020-02-28 ] จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด [2020-02-25 ] ท่าเทียบเรือประมง [2020-02-19 ] สัตว์น้ำควบคุม [2020-02-19 ] หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ [2020-02-19 ] งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2564 (บาท) [2020-02-19 ] ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด [2020-02-19 ] จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง [2020-02-19 ]
อ่านทั้งหมด 

จำนวนแปลงใหญ่ (2560-2563) 

 เผยเเพร่: 2020-02-19  |  อ่าน: 231 ครั้ง

 

จำนวนแปลงใหญ่ (2560-2563)

     -เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2561 จำนวน 100 ราย (แปลงใหญ่ปลาแรดในกระชัง)

     -เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2562 จำนวน 30 ราย (แปลงใหญ่ปลาสวาย)

     -เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2563 จำนวน 30 ราย (แปลงใหญ่ปลาแรดบ่อดิน)