ท่าเทียบเรือประมง 


- ภายใน

ไม่มี

 

- มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State Measures:PSM)

ไม่มี