งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2564 (บาท)


งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2564 (บาท) 


2,068,832 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 ก.ค.64)