จำนวนแปลงใหญ่ (2560-2563) 


เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2561 จำนวน 100 ราย (แปลงใหญ่ปลาแรดในกระชัง)

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2562 จำนวน 30 ราย   (แปลงใหญ่ปลาสวาย)               

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2563 จำนวน 30 ราย   (แปลงใหญ่ปลาแรดบ่อดิน)