จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด (ที่รักษาพันธุ์สัตว์นำ้)


จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด (ที่รักษาพันธุ์สัตว์นำ้) 


จำนวนแหล่งที่รักษาพันธ์สัตว์น้ำ

38 แห่ง