จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม)

ฐานข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ ของสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี [2020-02-28 ] จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด [2020-02-25 ] ท่าเทียบเรือประมง [2020-02-19 ] สัตว์น้ำควบคุม [2020-02-19 ] หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ [2020-02-19 ] งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 (บาท) [2020-02-19 ] ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด [2020-02-19 ] จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง [2020-02-19 ] จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2020-02-19 ] จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) [2020-02-19 ] จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) ปี 2548-2563 [2020-02-19 ] ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ [2020-02-19 ] ประมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2562) [2020-02-19 ] การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ [2020-02-19 ] จำนวนแปลงใหญ่ (2560-2563) [2020-02-19 ] จำนวนเรือประมงทั้งหมด [2020-02-19 ] จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด (ที่รักษาพันธุ์สัตว์นำ้) [2020-02-19 ] จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด [2020-02-19 ] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม) [2020-02-19 ] จำนวน ท.บ.3 [2020-02-19 ] จำนวน ท.บ.2 [2020-02-19 ] จำนวน ทบ.1 /พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่) [2020-02-19 ] จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด [2017-01-09 ]
อ่านทั้งหมด 

จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม) 

 เผยเเพร่: 2017-01-09  |  อ่าน: 187 ครั้ง

 

4.1 ด้านการประมงน้ำจืด

1. กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรด้านการประมงทับเสลา

2. กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรด้านการประมงห้วยขุนแก้ว

4.2 ด้านการประมงชายฝั่ง

ไม่มี

4.3 ด้านการเพาะเลี้ยง

1. กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำท่าซุง                                                                                    

2. กลุ่มอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวประมงลุ่มน้ำสะแกกรัง

4.4 ด้านการแปรรูป

1. กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำดงขวาง

4.5 ด้านการประมงพาณิชย์

ไม่มี