จำนวน ท.บ.3 


จังหวัดอุทัยธานี มีชาวประมงมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงจำนวนทั้งสิ้น 291 ราย ข้อมูล

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563