จำนวน ท.บ.2 


จำนวน 6 ราย  (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ก.พ.63)