จำนวน ทบ.1 /พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่) 


-ยังชีพ (ราย/ไร่)

จำนวน 4,730 ราย เนื้อที่ 8,071.50 ไร่  (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค.64)

-พาณิชย์ (ราย/ไร่)

จำนวน 107 ฟาร์ม เนื้อที่ 486.50 ไร่  (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค.64)