โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ปี 2560


โครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ปี 2560 


วันที่  6,7,9,10,18,19  ธันวาคม  2560   อบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง ปี 2560