โครงการ Smart farmer ด้านการประมง ปี 2560 


วันที่ 20-23  ธันวาคม  2560  อบรมเกษตรกรโครงการ Smart Farmer  ด้านการประมง ปี 2560