สัตว์น้ำควบคุม 


-พื้นที่/ประกาศ

       การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน (Procambarus clarkii)

             ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชอเมริกัน (Procambarus clarkii) และการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชทุกชนิดในสกุล  Cherax (Cherax spp.) พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560                              

      การเพาะเลี้ยงจระเข้

             ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ พ.ศ. 2560       ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2560

             * จำนวนผู้ประกอบกิจการที่ดำเนินการจดแจ้ง จำนวน 12 สถานประกอบกิจการ                                                      

       การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง

             ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561

             ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563

            *และอยู่ระหว่างดำเนินการประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุทัยธานี เรื่องกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำในกระชัง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 (อยู่ระหว่างกองกฎหมายพิจารณาตรวจร่างประกาศ) 

                 * จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต 228 ราย

           การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล   ไม่มีการประกาศเขตเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล