งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2564 (บาท)


งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2564 (บาท) 


2,068,832 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564)