จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) 


ศูนย์หลัก จำนวน 8 ศูนย์

ศูนย์เครือข่าย (รายเก่า) จำนวน 48 ศูนย์

ศูนย์เครือข่าย (รายใหม่) จำนวน 8 ศูนย์