ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ 


พ่อค้าคนกลางตระกูลปลาเจ๊เพ็ญ

ตลาดริมแม่น้ำสะแกกรัง