จำนวนเรือประมงทั้งหมด 


เรือประมงพาณิชย์

     -ไม่มี

เรือประมงพื้นบ้าน

     -ไม่มี