จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม) 9 องค์กร


จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม) 9 องค์กร 


ด้านการประมงน้ำจืด 2 องค์กร

     -กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรด้านการประมงทับเสลา

     -กลุ่มอนุรักษ์ทรพยากรด้านการประมงห้วยขุนแก้ว

ด้านการประมงชายฝั่ง

     -ไม่มี

ด้านการเพาะเลี้ยง จำนวน 4 องค์กร

     -กลุ่มเาพาะเลี้ยงสัตว์น้ำท่าซุง

     -กลุ่มอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวประมงลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง

     -ชุมชนประมงท่ารากหวาย

     -กลุ่มปลาดี ศรีอุทัย

ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 3 องค์กร

     -กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำดงขวาง

     -กลุ่มปลาย่างรมควัน วิถีชีวิตชาวประมงลุ่มแม่น้ำสะแกกรัง

     -ชุมชนคนทำปลาเกลือ หมู่ 13 ตำบลหูช้าง

ด้านการประมงพาณิชย์

     -ไม่มี