จำนวน ท.บ.3 


จังหวัดอุทัยธานี มีชาวประมงมายื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมงจำนวนทั้งสิ้น 394 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ก.ค.64)