จำนวน ท.บ.1/พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่) 


ยังชีพ (ราย/ไร่)

     -จำนวน 4,730 ราย เนื้อที่ 8,071.50 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค.2564)

พาณิชย์ (ราย/ไร่)

     -จำนวน 107 ฟาร์ม เนื้อที่ 486.50 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ก.ค.2564)