โครงการสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา 


หลักการและเหตุผล

โครงการประมงอาสาโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ มีประมงอาสากระจายทุกจังหวัดทั่วประเทศประมาณ ๑๔,๐๐๐ ราย ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมประมงได้มอบหมายให้สำนักงานตรวจราชการกรมรับผิดชอบและดำเนินการถึงปัจจุบัน โดยมีแนวทางการดำเนินการใหม่คือคัดเลือกประมงอาสารายเดิมที่ยังมีประสิทธิภาพและสนใจในการทำหน้าที่ประมงอาสามาพัฒนาศักยภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น เพื่อสร้างเครือข่ายประมงอาสาให้มีความเข็มแข็งมากยิ่งขึ้น สำนักงานประมงจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศมีการคัดเลือกประมงอาสาจังหวัดละ ๓๐ ราย เพื่อดำเนินการจัดสัมมนาเครือข่ายประมงอาสาในแต่ละปี

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาประมงอาสาให้เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานประมงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่สามารถทำงานร่วมกันและได้รับการยอมรับจากชุมชน ตลอดจนทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของประมงอาสา

ภารกิจประมงอาสาที่ผ่านการสัมมนาเครือข่าย

๑. เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานประมงในการปฏิบัติงานในพื้นที่

๒. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการประมงในพื้นที่

๓. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่กรมประมง

เป้าหมาย

สัมมนาเครือข่ายประมงอาสา ปีละ ๒,๒๙๕ ราย

วิธีการดำเนินงาน

คัดเลือกประมงอาสาโดยมีการกำหนดคุณสมบัติอ่านออกเขียนได้ และสื่อสารเข้าใจง่ายมีมนุษย์สัมพันธ์ดีมีความเป็นผู้นำ เป็นผู้ที่สังคมและชุมชนให้การยอมรับ และเป็นผู้ที่มี “จิตอาสา” รักการทำงาน เสียสละเวลาได้     มาฝึกอบรมหลักสูตรสัมมนาเครือข่ายประมงอาสา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประมง ตลอดจนสร้างเครือข่ายการติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านวิชาการ เช่น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กฎหมายประมง สำหรับเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วจะได้รับประกาศนียบัตร ผู้ที่ทำหน้าที่ประมงอาสาติดต่อกันนานกว่า ๕ ปี จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากกรมประมง ผู้ที่ปฏิบัติงานได้ดีเด่นจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยสำนักงานตรวจราชการกรมจัดตั้งคำของบประมาณขออนุมัติจักฝึกอบรมบุคคลภายนอก จัดทำบัตรประมงอาสาใบประกาศนียบัตร ออกแบบฟอร์มการปฏิบัติงานการรายงานผ่านเว็บไซต์สำนักงานตรวจราชการกรม จัดทำจดหมายข่าวประมงอาสา จัดสัมมนาระดับเขตระดับภาคและระดับประเทศ ตลอดจนออกติดตามตรวจเยี่ยมประมงอาสาและสรุปผลการดำเนินงาน

ประโยชน์สู่เกษตรกร

เกษตรกรสามารถพึ่งพาอาศัยประมงอาสาในพื้นที่เป็นสื่อกลางติดต่อกับกับเจ้าหน้าที่ประมง โดยมีกลุ่ม/เครือข่ายและการทำงานร่วมกันของประมงอาสา โดยเกษตรกรจะได้รับการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของกรมประมงผ่านประมงอาสาซึ่งปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานประมง และเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานประมงในการติดต่อประสานงานกับเกษตรกรในพื้นที่ได้