จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย


[2021-11-29] ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ของจังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย อ่านทั้งหมด 

จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย 


จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย
ปี จำนวนเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ(ราย) พื้นที่ฟาร์ม (ไร่) จำนวนฟาร์มที่ตรวจประเมิน ปี 61 พื้นที่ฟาร์ม
(ไร่)
ที่ยื่นขอใหม่
ปี 62
พื้นที่ฟาร์ม
(ไร่)
2561 100 200 10 14.93 - -
2562 30 60 - - 17 11.24