จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย


[2021-11-29] ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ของจังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย อ่านทั้งหมด 

จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย 


จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย
ลำดับ อำเภอ GAP ปลานิล Gap ปลาอื่นๆ GAP จระเข้ GAP กุ้ง GAP กบ Safety Level
ฟาร์มเพาะ ฟาร์มเลี้ยง ฟาร์มเพาะ ฟาร์มเลี้ยง ฟาร์มเพาะ ฟาร์มเลี้ยง ฟาร์มเพาะ ฟาร์มเลี้ยง ฟาร์มเพาะ ฟาร์มเลี้ยง ฟาร์มเพาะ ฟาร์มเลี้ยง
1 เวียงชัย   23 1 1               52
2 พญาเม็งราย                       81
3 เมือง   3                   20
4 ป่าแดด   3   2       1        
5 เทิง   7               30    
6 ขุนตาล                       82
7 แม่สรวย                        
8 เวียงป่าเป้า                        
9 พาน 1 401     1 1           163
10 แม่ลาว   3                   14
11 เชียงของ                       9
12 เวียงแก่น                        
13 แม่สาย 2 2                   5
14 แม่ฟ้าหลวง                        
15 เชียงแสน   38                    
16 ดอยหลวง                        
17 แม่จัน   4   1               7
18 เวียงเชียงรุ้ง                       13
รวม 3 484 1 4 1 1 0 1 0 30 0 446
รวมทั้งหมด 487 5 2 1 30 446
525