จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย


[2021-11-29] ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ของจังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย อ่านทั้งหมด 

จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย 


รายชื่อวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ อำเภอ จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง
1 ขุนตาล 2
2 เชียงของ 6
3 เชียงแสน 6
4 เทิง 1
5 พญาเม็งราย 6
6 พาน 31
7 เมืองเชียงราย 5
8 แม่จัน 6
9 แม่ลาว 3
10 แม่สรวย 1
11 แม่สาย 1
12 เวียงแก่น 2
13 เวียงชัย 2
14 เวียงเชียงรุ้ง 6
15 เวียงป่าเป้า 1

 

จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย