จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย


[2021-11-29] ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ของจังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย อ่านทั้งหมด 

จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย 


องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ อำเภอ จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
1 เชียงของ 1
2 เทิง 1
3 ป่าแดด 1
4 พาน 4
5 เมืองเชียงราย 3
6 แม่สาย 1
7 เวียงชัย 1
8 เวียงเชียงรุ้ง 1
รวมทั้งหมด 13

 

รายชื่อองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย        
ลำดับ ชื่อองค์กร ด้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด  ระบุ(เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
1 กลุ่มอนุรักษ์ปลาบ้านห้วยบง หมู่ที่ 7,หมู่ที่ 9 นํ้าจืด ทานตะวัน พาน เชียงราย อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจืด
2 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในบ่อซ๊เมนต์บ้านปงบน เพาะเลี้ยง ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย เลี้ยงปลาในบ่อซ๊เมนต์
3 กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำบ้านเวียงใต้ นํ้าจืด เวียง เทิง เชียงราย การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจืด
4 สภาประชาชนลุ่มน้ำอิง จังหวัดเชียงราย นํ้าจืด เวียง เชียงของ เชียงราย การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำในแม่น้ำอิง
5 กลุ่มเลี้ยงปลาบ้านหนองสี่แจ่ง เพาะเลี้ยง ศรีเมืองชุม แม่สาย เชียงราย การเลี้ยงปลานิล
6 กลุ่มเลี้ยงปลาชุมชนประมงท้องถิ่น ตำบลโรงช้าง นํ้าจืด ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย การเลี้ยงปลาน้ำจืด
7 กลุ่มเลี้ยงปลาชาวนาโป่งฮึ้ง หมู่2 นํ้าจืด ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด
8 ชุมชนประมงท้องถิ่น บ้านป่าแหย่ง หมู่ 6 นํ้าจืด ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจืด
9 สหกรณ์ประมงพานจำกัด เพาะเลี้ยง สันติสุข พาน เชียงราย เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน
10 เครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภาคเหนือ แปรรูป สันติสุข พาน เชียงราย ผลิภัณฑ์ปลานำจืดต่างๆ เช่นปลาเผา ปลาแดดเดียว ปลาส้ม น้ำพริก ฯลฯ
11 วังปลาจาด นํ้าจืด แม่กรณ์ เมืองเชียงราย เชียงราย การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ
12 กลุ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำหนองหลวง นํ้าจืด เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจืด
13 องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น หมู่ ๕ บ้านสันป่ง นํ้าจืด ทานตะวัน พาน เชียงราย อนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำจืด

 

องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย