สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย


[2021-11-29] ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ของจังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย อ่านทั้งหมด 

สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย 


ข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม
(กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherox spp.) จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ อำเภอ จำนวนประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช)
(ราย)
จำนวนกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช
(ตัว)
1 เทิง 39 8,947
2 ขุนตาล 27 3,676
3 เวียงชัย 34 34,846
4 พญาเม็งราย 14 1,262
5 แม่สรวย 67 8,594
6 เวียงป่าเป้า 44 20,693
7 เชียงของ 32 3,516
8 เวียงแก่น 5 270
9 เวียงเชียงรุ้ง 18 1,511
10 เชียงแสน 8 6,926
11 ดอยหลวง 1 1,000
12 เมือง 186 214,493
13 ป่าแดด 4 794
14 แม่จัน 29 19,973
15 แม่สาย 16 90,571
16 แม่ฟ้าหลวง 0 0
รวมทั้งหมด 524 417,072

 

ข้อมูลการประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม  (กุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช Procambarus clarkii หรือ Cherox spp.) จังหวัดเชียงราย