จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย


[2021-11-29] ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10] ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ของจังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-03-01] จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-25] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-24] สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย อ่านทั้งหมด 

จำนวนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย 


รายชื่อศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร จังหวัดเชียงราย (ศูนย์หลัก แลศูนย์เครือข่ายด้านประมง) ปี 2563
ลำดับที่ กิจกรรมหลักหรือกิจกรรมเด่นด้านประมง ประเภท ศพก. ชื่อ - สกุล ที่ตั้ง
เลขที่ หมู่ที่ ตำบล
อำเภอพาน
1 นาข้าว/เลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ศพก.หลัก นายหนุ่ย อังกินันท์ 94 4 หัวง้ม
2 ปลากัด/กบ/ผักไฮโดรโดยใช้น้ำจากเลี้ยงปลา ศพก.เครือข่าย (1:1) นายอำพล เวียงสิมา 37/1 14 ป่าหุ่ง
3 เพาะพันธุ์ปลานิล ศพก.เครือข่าย (5:1) นายจำนงค์ บุญเลิศ 732 14 เมืองพาน
4 การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายจันทร์ ศรีดี 129 3 เจริญเมือง
5 การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นางณพิชญ์ พรมเทพ 96 4 แม่อ้อ
6 การเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายพงศกร อุปละ 323 16 แม่อ้อ
7 การเลี้ยงปลานิลเชิงพานิชย์/การเพาะพันธุ์ปลาคาร์ฟ ศพก.เครือข่าย (5:1) นายชำนาญ บุญเลิศ 732 14 เมืองพาน
อำเภอแม่ลาว
1 นาข้าว/เลี้ยงปลาทั่วไป ศพก.หลัก นายมานัส ไชยรัตน์ 112 3 จอมหมอกแก้ว
2 การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ศพก.เครือข่าย (1:1) นายไสว  ไชยรัตน์ 117 3 จอมหมอกแก้ว
3 การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ศพก.เครือข่าย (5:1) นายจันทร์ตุ้ย  อินต๊ะชัย 31 3 บัวสลี
4 การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสาวิตร แสนใส 93 1 ป่าก่อดำ
5 การเลี้ยงปลานิล ศพก.เครือข่าย (5:1) นางรัชนี จุมปูจักร 312 11 จอมหมอกแก้ว
6 การเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ ศพก.เครือข่าย (5:1) นายปุย โปทาอุด 4 6 ดงมะดะ
7 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสุทัศน์ ศรีจันทร์ 58 2 ป่าก่อดำ
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
1 การเลี้ยงกบ/การเกษตรผสมผสาน ศพก.หลัก นายเชิดขัย แสงสุข 155 2 ทุ่งก่อ
2 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (1:1) นายเฉลิมชัย คำจ้อย 145 8 ทุ่งก่อ
3 การเลี้ยงปลาแบบลดต้นทุน/การเพาะกบ ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสมัย สาวงษา 4 3 ดงมหาวัน
4 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายหมั้น ถาคำ 49 10 ป่าซาง
5 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายบุญชวน มะลัยโย 91 1 ดงมหาวัน
6 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสิงห์คำ วันดี 94 3 ทุ่งก่อ
7 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นางสมศรี สาวงษา 67 6 ทุ่งก่อ
อำเภอเมืองเชียงราย
1 การเกษตรผสมผสาน ศพก.หลัก นายสมชาติ วรรณคำ 135 18 เมืองเชียงราย
2 การเลี้ยงกบ ศพก.เครือข่าย (1:1) นายรัชชานนท์ ยอดคำวัง 40 15 แม่ข้าวต้ม
3 การเลี้ยงกบ/การเลี้ยงปลาหมอ ศพก.เครือข่าย (5:1) นายอินจันทร์ เครื่องแก้ว 227 10 ท่าสาย
4 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นางอำพร เชื้อเจ็ดตน 8 6 นางแล
5 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน/การแปรรูป/การเพาะพันธุ์กบ ศพก.เครือข่าย (5:1) นส.นำพา ขัติกันทา 187 3 ท่าสาย
6 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นางทรงพร คำพุธ 138 7 ห้วยสัก
7 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน/การเลี้ยงปลาในนาข้าว ศพก.เครือข่าย (5:1) นายมาณพ สุระพงษ์ทวี 70 25 ห้วยสัก
อำเภอป่าแดด
1 การเกษตรผสมผสาน ศพก.หลัก นายบุญปั๋น บุญใส่ 174 6 ป่าแดด
2 การเลี้ยงกบ/การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (1:1) นายศรียนต์ บุผานัน 121 1 สันมะค่า
3 การเลี้ยงปลากะพงขาว/นวัตกรรมการเลี้ยงปลาหนาแน่นสูง ศพก.เครือข่าย (5:1) นายศุภสิทธิ์ เขื่อนแก้ว ๒๒๒ ป่าแงะ
4 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายวินัย มาฟู 94 8 โรงช้าง
5 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายศักรินทร์ ทาก๋อง 17 3 สันมะค่า
6 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายบัณทิต ใสคำฟู 40 1 สันมะค่า
7 การเลี้ยงปลาแบบหนาแน่นสูง ศพก.เครือข่าย (5:1) นางณหทัย กฤติวารี ๑๒๒ ป่าแงะ
อำเภอขุนตาล
1 การเกษตรผสมผสาน ศพก.หลัก นายพร พาเนตร 46 18 ต้า
2 เลี้ยงปลานิลแปลงเพศและการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดินในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (1:1) นายประสิทธิ์ รักพ่อ 106 15 ต้า
3 การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ศพก.เครือข่าย (5:1) นายดวงแก้ว  สุระรินทร์ 46 18 ต้า
4 การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ศพก.เครือข่าย (5:1) นางสิดาพร สมคะเน 135 2 ป่าตาล
5 การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสุนทร พรมโลก 65 3 ยางฮอม
6 การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ศพก.เครือข่าย (5:1) นายอนุรัตน์ รักประชา 109 12 ป่าตาล
7 เลี้ยงปลานิลแปลงเพศและการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดินในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายประสิทธิ์ รักพ่อ *กำลังหารายใหม่แทน 106 15 ต้า
อำเภอเทิง
1 การเลี้ยงปลานิล/กบนา ศพก.หลัก นายอ๊อด แสงแก้ว 44 23 งิ้ว
2 การเลี้ยงปลาในนาข้าว ศพก.เครือข่าย (1:1) นายธนโชติ การินทา 92 2 หนองแรด
3 การเลี้ยงปลานิล ศพก.เครือข่าย (5:1) นายธัชชัย  ทูคำมี 210 12 เวียง
4 การปลาเบญจพรรณ ศพก.เครือข่าย (5:1) นายทิ้ง กลมสร้อย 104 4 เชียงเคี่ยน
5 การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ศพก.เครือข่าย (5:1) น.ส.สุภาพรรณ วงศ์มูล 210 5 ศรีดอนไชย
6 การเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสุพจน์ ใจคำ 81 4 งิ้ว
7 การแปรรูปสัตว์น้ำ/การเลี้ยงสัตว์น้ำรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ศพก.เครือข่าย (5:1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูดำเหมยซาน   5 ศรีดอนชัย
อำเภอเวียงชัย
1 การเลี้ยงปลาดุก/ปลาหมอ ศพก.หลัก นายทวี ชาวสวน 189 9 เวียงเหนือ
2 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (1:1) นายศรายุทธ นามเมือง 88 5 เมืองชุม
3 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายคำสิงห์ วงษ์งาม 189 9 เวียงเหนือ
4 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายทวี ดอนแสนเทพ 57 17 ดอนศิลา
5 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายธีระชัย สายสุยา 43 9 เวียงชัย
6 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายอำนวย จุ่มดี 157 12 ผางาม
7 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสมชาย ลายลีลา 141 16 เวียงชัย
อำเภอพญาเม็งราย
1 การเลี้ยงปลานิล ศพก.หลัก นายฐานุวัฒน์ ทองคง 113 4 แม่ต๋ำ
2 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (1:1) นายบุญแผง ปัญโญแก้ว 172 14 ไม้ยา
3 การเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน/การเพาะเลี้ยงกบนา ศพก.เครือข่าย (5:1) นางขนิษฐา  มะโนสมบัติ 104 1 เม็งราย
4 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายทรงธรรม กุณวงค์ 325 11 แม่เปา
5 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายเสาร์คำ สายธิวงค์ 35 19 แม่เปา
6 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสมชาย อภัยกาวี 42 4 ไม้ยา
7 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสมชาย ยอดยา 135 13 ไม้ยา
อำเภอดอยหลวง
1 การเลี้ยงกบ การเลี้ยงปลาดุก ศพก.หลัก นายยุคลธร สุเมธา 69 12 โชคชัย
2 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (1:1) นางบัวหัน ใจรัตน์ 11 3 หนองป่าก่อ
3 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นางพัชราภรณ์  อัศวภูมิ 38 6 ปงหลวง
4 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายอานนท์ สืบพลาย 173 5 ปงน้อย
5 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายหนูพาร ธนูรักษ์ 282 2 หนองป่าก่อ
6 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นางนิตยา ตาชุมภู 44 2 โชคชัย
7 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายเต็ม มีดี 172 3 หนองป่าก่อ
อำเภอเชียงแสน
1 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.หลัก นายธนานุวัฒน์ จันฟอง 303 9 ศรีดอนมูล
2 การเลี้ยงปลาในนาข้าว ศพก.เครือข่าย (1:1) นางสาวณารันฑา ณวรากุล 116/1 5 ศรีดอนมูล
3 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสมจิตร  เกษรพรม 50/1 3 โยนก
4 การเลี้ยงปลานิลแบบลดต้นทุน ศพก.เครือข่าย (5:1) นางชฎาพร ออนเขียว 34/2 3 โยนก
5 การเลี้ยงปลานิลแบบลดต้นทุน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายบุญเป็ง มูลงาม  33/1 4 โยนก
6 การเลี้ยงปลานิลแบบลดต้นทุน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายจำเริญ ปันดอน 43 9 โยนก
7 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายรุ่งเรือง สุเรียมษา 6 11 ป่าสัก
อำเภอแม่สาย
1 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.หลัก นายธนดล มหาพรม 180/1 7 เกาะช้าง
2 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (1:1) นางกัลยา จันซางเพ็ญ 530 9 เวียงปางคำ
3 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายธีระพันธ์ ปวงศักดิ์ 72/1 4 บ้านด้าย
4 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายลือชัย ปวงคำ 34/2 3 ห้วยไคร้
5 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสิงห์ทอง จีระยา 33/1 4 บ้านด้าย
6 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายถวิล สุริยะ 43 9 โป่งงาม
7 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นางมาลี ปวงศักดิ์ 309 4 บ้านด้าย
อำเภอเชียงของ
1 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.หลัก นายประสงค์ วงศ์งาม 249 11 สถาน
2 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (1:1) นายประสงค์ ธรรมวงศ์ 5/3 1 ริมโขง
3 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสมเพชร ยงยืน   2 4 เวียง
4 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายอิ่นคำ วิชา 138/1 9 ศรีดอนชัย
5 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสมเพชร  ทะชัย 24/3. 3 ครึ่ง
6 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสมปอง  สงค์โข 289 16 ห้วยซ้อ
7 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสวัส พรมน้อย 24./3 3 ครึ่ง
อำเภอเวียงแก่น
1 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.หลัก นายสมศักดิ์ บุญยวง 23 5 ม่วงยาย
2 การเลี้ยงปลาดุกเทศ ศพก.เครือข่าย (1:1) นายสภาพร บุดดี 3 5 หล่ายงาว
3 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายอำนวย อินเทพ 16/2 1 หล่ายงาว
4 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายตา แสงงาม 2 1 ปอ
5 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายศิวาวุธ ถาวงค์ 11 12 ท่าข้าม
6 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสถิตย์ แก้วสุข 112/2 5 ท่าข้าม
7 การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสมบัติ บุดดี 31./1 6 หล่ายงาว
อำเภอแม่จัน
1 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.หลัก นายถนัด ปัญญา 95 2 ศรีค้ำ
2 การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ศพก.เครือข่าย (1:1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามบ้านสันสลีหลวง 288 4 ศรีค้ำ
3 การเพาะเลี้ยงปลาคาร์ฟ ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสุรชัย วตะผาบ 265 11 แม่จัน
4 การเลี้ยงปลานิล ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสมศักดิ์ จักรแก้ว 59 11 ท่าข้าวเปลือก
5 การเลี้ยงปลานิล ศพก.เครือข่าย (5:1) นายทองศุกร์ กันแก้ว 79 10 จันจว้าใต้
6 การเลี้ยงปลานิล ศพก.เครือข่าย (5:1) นายประเสริฐ อุประ 67 5 แม่ไร่
7 การเพาะพันธุ์ปลา ศพก.เครือข่าย (5:1) นางเกศินี พรมแจ้ 153 6 ป่าซาง
อำเภอแม่ฟ้าหลวง
1 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.หลัก นายสุนันต์ทา แซ่บู้ 100/2 12 แม่ฟ้าหลวง
2 การเลี้ยงปลาในบ่อพลวง ศพก.เครือข่าย (1:1) นายเกษม จึงพิชาญวณิชย์ 920/4 7 แม่ฟ้าหลวง
3 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายเจษฎา เผอเมี้ยะ 337 10 แม่สลองใน
4 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสาม นามปิ่น 542/ช 1 เทอดไทย
5 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายรัฐพล จรูญโกมลศิริ 1 6 แม่ฟ้าหลวง
6 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายเพียนริศ นามวงค์ 53 1 เทอดไทย
7 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสุรชาติ โสภณสุขสันต์ 8./1 6 แม่ฟ้าหลวง
อำเภอแม่สรวย
1 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.หลัก จสอ.นิกร บุญชัย 25 5 เจดีย์หลวง
2 การเลี้ยงปลานิลเชิงพานิชย์/การเพาะเลี้ยงหอยขม/กุ้งก้ามกราม ศพก.เครือข่าย (1:1) นางสาวปิยนันท์ คำจีนะ 60 11 แม่สรวย
3 การเพาะพันธุ์ปลา/การสร้างอาหารธรรมชาติ ศพก.เครือข่าย (5:1) นายสมทิน ดวงแก้ว 22 10 แม่พริก
4 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายเสวียณ อินทวี 77 2 แม่พริก
5 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) น.ส.ปิยะนันท์ คำจีระ 60 11 แม่สรวย
6 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นางบุษบา ธรรมจักร 17 5 ท่าก๊อ
7 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายคมสัน ดวงแก้ว 22 10 แม่พริก
อำเภอเวียงป่าเป้า
1 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.หลัก นายสันต์ณรงค์ วีระชาติ 201 7 เวียงกาหลง
2 การเลี้ยงปลาในบ่อ ศพก.เครือข่าย (1:1) นายอ้าย เดชวงค์ยา 103 7 เวียงกาหลง
3 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายเพชร พรมแดง 179/1 7 เวียง
4 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายอ้าย  เดชวงค์ยา 103 7 เวียงกาหลง
5 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายไพรัตน์ บุญธรรม 36 1 เวียง
6 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายอินถา สมตา 26./1 3 บ้านโป่ง
7 การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ศพก.เครือข่าย (5:1) นายพัฒนวัตน์ อย่างเจริญ 259 1 แม่เจดีย์